PUBG Oyun Hesabımı Nasıl Eklerim?

PlayDecent
Oct 10, 2019 · 2 min read

PlayDecent sizlere daha kolay turnuvalar düzenlemek için PUBG Corp. ile ortaklaşa çalışmakta ve oyun sonuçlarınızı otomatik olarak kayıt altına almaktadır. Güvenlik sebepleri nedeniyle PUBG oyun içi hesaplarınızı eklerken Steam onay sürecinden geçmeniz gerekmektedir. İşte bu yazımızda bu süreci kısaca anlatmaya çalışacağız:

  1. Soldaki menüden “Oyun Hesapları” butonuna basın.
  2. “Hesap ekle”’ye tıklayın.
  3. Açılan pencerede PUBG Oyun içi isminizi büyük-küçük harf ayrımına dikkat ederek girin. Unutmayın, isminizi yanlış girerseniz oyun sonuçlarınız doğru işlenmez.
Image for post
Image for post

4. Yönlendirildiğiniz Steam penceresinde Steam hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresinize gelen kodu girin. Steam hesabınızın “Açık Hesap” olduğundan emin olun! Steam ayalarınızı aşağıdaki pencerede gösterildiği gibi değiştirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu ayar değişikliğini yapmazsanız, “Oyun yüklü değil” hatası alırsınız.

Image for post
Image for post

5. Kodu girdikten sonra PUBG hesabınız eklenmiş olacaktır. Artık takımınızı kurabilir ya da başka bir takım kaptanın sizi takımına eklemesine izin verebilirsiniz.

ÖNEMLİ-1: Sakın Steam hesap bilgilerini bildiğiniz bir arkadaşınızın Steam hesabı ile eşleştirme yapmayın. Bu durumda hem Steam’den hem de PlayDecent’tan yasaklanabilirsiniz. Bu durum her iki platformun da kullanım şartlarına aykırıdır!

ÖNEMLİ-2: Eğer birden fazla PUBG veya Steam hesabı sahipseniz Lütfen turnuvaya kayıt olurken “Profilim” sekmesinden ana hesabınızın güncel PUBG veya Steam hesabınız olduğunu kontrol ediniz. Platformumuz PUBG ile senkronize çalıştığı için bu tarz durumlarda, sizi otomatik olarak skor tablosundan çıkaracaktır.

Image for post
Image for post

Başka yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa, bize ana sayfamızdaki yardım sekmesinden ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

discord.gg/A4PP9Yw

facebook.com/playdecent

instagram.com/playdecent_tr

twitch.tv/playdecent

Copyright © 2019 PlayDecent, © 2019 DüzgünOyun — — Tüm hakları saklıdır.

PdcRehber

Türkiye’nin ilk dijital ve ölçeklenebilir espor altyapı platformu

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PdcRehber

PdcRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

PlayDecent

Written by

Esports Made Easy — Türkiye’nin İlk Online Espor Altyapı Platformu

PdcRehber

PdcRehber

PlayDecent her türden ve seviyeden espor oyuncusuna, çeşitli oyun etkinliklerine kolayca katılabilmesi için gerekli araçları sunan otomasyonlu espor altyapı platformudur.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store