Người dân Việt Nam sở hữu nhiều xe máy đứng thứ 2 trên Thế Giới. Vì thế, thị trường xe máy ở nước ta rất sôi động với sự chen chân cạnh tranh của rất nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, đối với nhiều người Việt thì xe máy Honda vẫn có chỗ đứng vững chắc với nhiều phân khúc giá thành, độ bền đẹp và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. …

Blog Mycar

Blog Mycar — trang chuyên cung cấp thông tin và đánh giá xe #1 Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp bạn thỏa mãn đam mê về xe cộ. Website: https://blog.mycar.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store