Õppimine
Published in

Õppimine

Kuidas õpetada matemaatikat?

Alljärgneva jutu saatsin Katrin Piiriseljale 30.01.20 11:03.

Kui õpilane teeb lahenduse teistmoodi võrreldes slaidil esitatud nõudmistega, kas siis teda tuleb karistada selle eest? Ei tohiks olla vahet, mismoodi tulemuseni jõutakse. Ühele meeldib üks lahenduskäik, teisele teistsugune. Mida rohkem lahendusvõimalusi tuntakse, seda efektiivsemalt õpilane matemaatikat rakendada saab.Kas 30 / 5 * 60 / 15 = 2 * 12 on tõesti vale? Matemaatikas õpetame ikka, kuidas protsesse lihtsamaks teha, selleks ju matemaatika ongi või kuidas? Ja kui õpilasele on lihtsam niimoodi mõelda, miks peaksime talle keelama seda? Ühele on lihtsam korrutada 6 * 4, teisele 2 * 12. See kehtib, kui oluline on tulemus. Kui oluline on ka vahetulemus, siis on oluline tehteid teatud ülesande püstituse reeglite järgi teha. Arvuteid õpetame ka ju võimalikult väikese keerukusega arvutama arvestades, kui palju on mälu, milline see on, milline on protsessor! Millalgi hiljemalt keskkoolis on neil vaja näha mustreid, näha läbi, kuidas keerulist avaldist lihtsamaks teha, mõelda hiromantiliselt, ja kui me õpilaste mõtlemisvõimekust varases eas ei avarda, siis juhtubki see, et õpilane on kinni ühes mõttemustris, mida talle on koolis õpetatud, ja ta ei oska kastist välja mõelda, et saada ülesanne kiiremini lahendatud, sest mõni osa algandmetest ei pruugi üldsegi mitte vajalik olla. Sestap võiks sellist tehet õpetada lahendama mitmel viisil. Koosolekul ka keegi mainis, et tuli teisest koolist õpilane ja ei saanud aru, sest meie koolis õpetati teistmoodi. Õpilane peaks mõistma, et igat asja saab väga paljudel eri viisidel teha. Mul on praegu üks õpilane, kes läheb närvi, kui mingi asi on teistmoodi, paneme nt korrutises tegurid teise järjekorda, sest ta pole veel avatud mõtlema, et nii saab ka sama tulemuseni. Hea küll, ma ei tea, kas kuuendas klassis õpetatakse kommutatiivsust, pole minu klassitase, aga kui keegi seda juba oskab, siis ta võiks ju seda tohtida kasutada! Pealegi tähendaks selline ühe reegli järgi kasti surumine, et ka kaasõpilasi hinnatakse niimoodi: kui keegi teistest oluliselt erineb, siis seda ei mõisteta ja talle vaadatakse viltu.


Miks ei tohi nulle maha taandada? Kui on kirjas, kuidas ei tohi, siis võiks kirjas olla ka, kuidas tohib. Kas nt niimoodi, et 50 / 70 = 5 / 7?

--

--

Õpetajana ja õppijana arutlen protsessi üle püüdes inimesi suunata üldharidussüsteemist huviharidussüsteemi, õpilasi õppijateks ja õpetajaid karjajuhtimise asemel mentoriks, et õppimine oleks tõhus.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
peacecop kalmer:

I teach math, computer science and tennis, create software, arrange tennis events, process multimedia, run orienteering, collect tree juices and fruits.