Συνοπτική Παρουσίαση

Ο δήμος Αθηναίων, η ιστορική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πόλη σχεδόν 700.000 κατοίκων, αντιμετωπίζει από το 2009 μια σοβαρή κοινωνική και οικονομική κρίση. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, η Αθήνα κατάφερε να επιβιώσει, να προσαρμοστεί και να μεταμορφωθεί σε μια πιο δημιουργική και αλληλέγγυα πόλη. Οι προκλήσεις είναι ακόμα τεράστιες και η προσπάθεια του δήμου συνεχίζεται. Το 2016, με τη συνδρομή και τις γνώσεις εκατοντάδων εταίρων, από ειδήμονες και ακαδημαϊκούς μέχρι μετανάστες και άστεγους, η πόλη σχεδίασε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας της. Η Στρατηγική αποτελεί ένα σύνολο απτών δράσεων που βασίζονται και αξιοποιούν το στοιχείο εκείνο που κάνει την πόλη μας πιο δυνατή: τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα και οι συνέργειες που αναπτύσσει. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας προσφέρει μία νεά προσέγγιση και ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας και προστασίας των πιο αδύναμων πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις που η πόλη θα αντιμετωπίσει.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων και την αναζωογόνηση υφιστάμενων ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας για μια πυκνοκατοικημένη πόλη, που απειλείται τόσο από έντονες θερμοκρασίες (κλιματική αλλαγή) όσο και από σεισμούς. Η πόλη χρειάζεται να γίνει πιο προνοητική, μεταμορφώνοντας τις προκλήσεις της σε πόρους (κενά κτίρια, νεοαφειχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες, ενέργεια και απόβλητα). Με αυτούς τους πόρους, θα αναπτύξει νέες ικανότητες και μορφές οικονομίας, οι οποίες μαζί με τον τουρισμό και τον δημιουργικό τομέα θα διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης. Η Αθήνα, τέλος, θα ενδυναμώσει την διακυβέρνηση της, αυξάνοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της, δημιουργώντας νέα κανάλια επικοινωνίας, ψηφιακή πολιτική και στρατηγικές καινοτομίας. 
Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε τρία διαφορετικά κείμενα που έχουν παραχθεί παράλληλα. Το ένα αφορά την παγκόσμια μετανάστευση, το δεύτερο είναι το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή και το Μετριασμό των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και το τρίτο είναι ένα σύνολο προτάσεων με θέμα την κοινωνική δικαιοσύνη σε υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας. Η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα» βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια της πόλης.
Η «Στρατηγική Ανθεκτικότητας για το 2030» στοχεύει στην δημιουργία μια πόλης που είναι Προσιτή, Πράσινη, Προνοητική και Ζωντανή μέσα από 65 δράσεις και 53 υπο-δράσεις. Κάθε πυλώνας αναλύεται σε συγκεκριμένους στόχους μέσα από τους οποίους ο δήμος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει την πρόοδο του με συγκεκριμένους δείκτες.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Resilient Athens’s story.