Книга: АКТИВИСТ ЗА ЖИВОТНИТЕ

Некои викаат дека животните се најдобриот пријател на човекот и дека доколку не си љубител на животните, не си љубител ни на луѓето.

Во нашето општество постојано се соочуваме со луѓе кои се однесуваат лошо со животните без разлика дали се домашни миленици или се животни од улица.

Дали можеби активистите кои се борат за овие права се подложни на закани од најсвесното битие на овој свет, но можеби и најголемиот злосторник? Дознајте ја приказната за хероината која има спасено многу невини животни!

Like what you read? Give Maja Ilievska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.