Книга: ЛИЧНОСТ СО ОШТЕТЕН ВИД

Девојката која што се родила со нешто од кое многу луѓе се плашат, слепило…

Дали тоа значи дека треба да се откажеш од многу работи во животот, или пак преку убавините на звукот да ја продолжиш животната борба?

Синоним за храброст, мотивација и успешност. Приказна која не смеете да ја пропуштите.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.