Книга: МУСЛИМАН

Приказната за момчето израснато во Чаир.

Запознајте ги сите адети во една муслиманска заедница, бенефитите и предизвиците со кои се соочува едно модерно исламско семејство.

Дали наидува на проблеми или на отворено општество во кое не се прави религиозна разлика.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.