Книга: ОБРОК ЗА БЕЗДОМНИТЕ

Грижа за другите луѓе околу себе но и за општеството, зборува многу за една личност.

Приказната за личноста која ја спроведува акцијата “Оброк за Бездомните” и чија главна цел е да има се помалку гладни луѓе.

Потребни ни се повеќе вакви хумани луѓе во нашето општество. Дознајте повеќе за оваа инспиративна приказна!

Like what you read? Give Maja Ilievska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.