Книга: ПРЕТПРИЕМАЧ

Основач и извшен директор на HASELT, компанијаза развој на софтвер, дизајн и консалтинг.

Млад претприемач и лидеер кој има за цел да влијае на општеството и на светот со создавање на иновации преку технологии.

Во техничката заедница е познат како Microsoft MVP, активен говорник на теми за претприемништво, лидертво, мотивација и технологии.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.