Книга: ПСИХОЛОГ

Дали некогаш сте се запрашале што стои позади психологијата на Гештал или зашто е толку важно да се грижиме за менталното здравје?

Ако одговорот на ова прашање е да, дојдете да поразговарате со нашата книга која што покрај Гештал терапијата е инволвирана и со работа со постари луѓе.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.