Книга: ПСОРИЈАЗА

Борбената приказна за личноста која не дозволува болеста да и попречи во нејзиниот социјален живот и градење на своите цели.

Со какви препреки се соочува од кога ја има добиено болеста?

Дали луѓето разбираат дека не се работи за заразна болест? Дознајте и многу повеќе од оваа книга!

Like what you read? Give Maja Ilievska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.