Книга: ФЕМИНИСТ

Во денешново општество секогаш имаме улоги кои ги извршува само мажот или само жената. Дали би требале да го поддржиме тој тип на општество?

Феминистот е човек кој верува во родова еднаквост е рамноправност на мажите и жените во општеството. Треба да зборуваме за феминизмот и затоа што неретко употребата на тој збор поттикнува исмевање, говор на омраза како и закани за физичко насилство.

Феминист е приказна која ќе Ве ослободи од општествените предрасуди за улогите на мажот и жената.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.