Книга: ХОМОСЕКСУАЛЕЦ

Какво е чуството да сфатиш дека си заљубен во личност од ист пол?

Приказната за млад дечко кој со гордост ја носи оваа титула меѓутоа поминал низ многу предизвици во процесот на прифаќање од страна на стереотипните луѓе. Кога реално дознаваш за твојата вистинска љубовна определба? Какво беше првото искуство на споделување со најблиските?

Like what you read? Give Maja Ilievska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.