Книга: YES ABROAD

Каков е животот надвор од Америка? Со какви се културни и општествени вредности можеме да се сретнеме во земјите низ светот?

Дали најдобрата одлука што можеш да ја донесеш како средношколец е да заминеш во друга земја и да учиш во средно училиште кое е сосема поинакво од твоето? Како е да бидеш млад амбасадор на Америка?

Дознајте го искуството од YES Abroad програмата!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.