Editor
Editor
Jul 28, 2017 · 1 min read

Խաղն էր մեր խաղացված ու հին
Անծիր սիրո լցված կրքով,
Պահը, ինպես կավատուհի,
Ինձ վաճառեց գիշերը քո:

Եվ աչքերիս մրուրի մեջ
Դու կարդացիր մեղքեր միայն,
Դու կարդացիր դեռ չգրած
Իմ «Հույզերի անատոմիան»:

Ես լճացած քո մտքերին
Մատուցեցի սառույցով հյութ,
Ես տվեցի ցունամիներ
Քո անալյակ, աղի հոգուն:

Եվ հաշվեցիր մտահոգված.
«Խեր, շառ, Աստված»,
Խեր, շառ, էլ ի՞նչ,
Եթե արդեն, ցավոք սրտի,
Սիրել ես ինձ:

Դօրիան

ժամանակակից հայ գրող

Editor

Written by

Editor

of dorian.am

Դօրիան

ժամանակակից հայ գրող

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade