په‌نابه‌ره‌ سورییه‌كان بژێوی به‌ ده‌ست ده‌هێنن و پاڵپشتی خوێندن ده‌كه‌ن

©UNICEF Iraq/2016/Niles
©UNICEF Iraq/2016/Niles

Chris Niles is a Communications Consultant with UNICEF Iraq.

Translated by Krman Kamal, a consultant with UNICEF Iraq.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated UNICEF Iraq’s story.