یارمەتی ماددی هانی منداڵانی عێراق دەدات کە بگەن بە خوێندن

© UNICEF/Iraq/2016/Anmar ئیسرا لە پۆلدا
دایکی ئیسرا یارمەتی منداڵەکەی دەدات تا خۆی ئامادە بکات بۆ خوێندنگا لە بەیانیاندا© UNICEF/Iraq/2016/Anmar
© UNICEF/Iraq/2016/Anmar دایکی ئیسرا خواحافیزی لە منداڵەکانی دەکات کاتێک دەچن بۆ خوێندنگا

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.