การจัดการ Tag ของสินค้า (Product Tags)

ในการจัดการ Tag สามารถทำได้โดยการกดเมนู Products ในหน้า Admin แล้วเลือก Tags

เมนู Products ในหน้า Admin
เมนู Tags

การเพิ่ม Tag

เราสามารถเพิ่ม Tag ใหม่สามารถเพิ่มได้โดยใช้ Form ในหน้า Tags ได้เลย

Form สำหรับเพิ่ม Tag ใหม่

ใน Form เพิ่ม Tag สามารถกำหนด ชื่อของ Tag, Slug — ส่วนที่จะแสดงใน URL และ Description — รายละเอียดของ Tag


การแก้ไข Tag

การแก้ไข Tag สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Tag ที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

เมนู Edit และ Quick Edit
Form สำหรับแก้ Tag เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

เมื่อแก้ไข Tag เสร็จแล้วกดปุ่ม Update Product Tag เนื้อหาของ Tag ที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที


การลบ Tag

การลบ Tag สามารถทำได้โดยการเลือกที่ Tag ที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

เมนูลบ Tag
Like what you read? Give Ittipon Teerapruettikulchai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.