แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต
 — ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พศ 2546 
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
- แนวข้อสอบ พรบ. คุ้มครองเด็ก พศ 2546 
- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- แนวข้อสอบจิตวิทยา 
- วิชาสุขภาพจิตและชุมชน 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Like what you read? Give Book Cover a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.