แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมสุขภาพจิต
 — ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 
- แนวข้อสอบสุขศึกษา 
- แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Like what you read? Give Book Cover a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.