แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 — ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พศ. 2547 
- ความรู้เกี่ยวการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับการจับประเด็นและวิเคราะห์ข้อความ 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แนวข้อสอบการงานธุรการ 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Like what you read? Give Book Cover a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.