การติดตั่ง VS code

Vistual Studio Code โปรแกรม IDE ไปโหลดมาก่อนที่ https://code.visualstudio.com

โหลดลงมาแต่ ติดตั่งเลย

สิ่งแรกที่ มาสเตอร์ ทำคือ ติดตั่ง Plugin ไปที่ Search

พิมพ์หา vscode icon

ติดตั่งไปเลย ครับ โค้ดเราจะได้มีการแสดง ไอคอนสวยๆ

การเปิดใช้งาน Code > Preferences . File Icon Theme

เลือก VSCode Icons

Plugin ตัวต่อไป Snippet ช่วยทำ พวก Auto Complete

ต่อไปเรามาลองทดสอบ โดยการนำ VS code ไปเปิด โปรเจค Angular

ได้มาละ ไอค่อนสวยงามเชียว

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

มาสเตอร์ อึ่ง

Written by

จงอย่าคิดจะเดิน จงเดินเลย สโลแกน เตือนใจ ของ มาสเตอร์ อึ่ง เสมอมามาสเตอร์ เขียนแอนดรอยด์ และ iOS มาแยะ เลยอยากแชร์ อะไร ? ที่ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ครับ

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

มาสเตอร์ อึ่ง

Written by

จงอย่าคิดจะเดิน จงเดินเลย สโลแกน เตือนใจ ของ มาสเตอร์ อึ่ง เสมอมามาสเตอร์ เขียนแอนดรอยด์ และ iOS มาแยะ เลยอยากแชร์ อะไร ? ที่ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ครับ

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store