การติดตั่ง VS code

Vistual Studio Code โปรแกรม IDE ไปโหลดมาก่อนที่ https://code.visualstudio.com

โหลดลงมาแต่ ติดตั่งเลย

สิ่งแรกที่ มาสเตอร์ ทำคือ ติดตั่ง Plugin ไปที่ Search

พิมพ์หา vscode icon

ติดตั่งไปเลย ครับ โค้ดเราจะได้มีการแสดง ไอคอนสวยๆ

การเปิดใช้งาน Code > Preferences . File Icon Theme

เลือก VSCode Icons

Plugin ตัวต่อไป Snippet ช่วยทำ พวก Auto Complete

ต่อไปเรามาลองทดสอบ โดยการนำ VS code ไปเปิด โปรเจค Angular

ได้มาละ ไอค่อนสวยงามเชียว