การสร้าง Navigation Icon บน ToolBar

แบบนี้เลยครับ โจทย์เราต้องการ Back Image View ที่ ToolBar เรามาเริ่มสร้างกัน

สร้าง fragment_main.xml และ toolbar.xml ให้เรียนร้อย

นี่ส่วนของ toolbar.xml

ส่วนนี่ fragment_main.xml

Create Icon

กำหนด id ให้กับ Content ที่จะแสดง Fragment

Add Fragment ไปที่ Activity

Over ride Method onActivityCreate ให้ Create Toolbar และ onClickListener บน Icon อันนี่ มาสเตอร์กำหนดให้ แสดงข้อความ Click Back บน LogCat ถ้าคลิก Navigation Icon

Like what you read? Give มาสเตอร์ อึ่ง a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.