สอนการทำแอพ Flutter ให้ ถ่ายรูป หรือ ดึงรูปจาก Gallery มาแสดงบน หน้าจอ

พระเอกของเราครับ image picker plugin

เขาอยู่ที่นี่ครับ https://pub.dev/packages/image_picker

การใช้งานเขา ให้ เพิ่ม โค้ด ใน pubspace.yaml

และ import package ครับ

มาดูโค้ดตัวอย่างของการ ถ่ายรูป มาสเตอร์ สร้าง เทรด getPhotoCamera อารมณ์ นี่เลยครับ

ลองทดสอบโค้ด

ถ่ายแล้ว เลือก OK ด้วยละ

จะมาแสดงใน Image Widget แบบนี่ครับ

และ ดึงรูป จาก Gallery ละ มาสเตอร์ สร้าง เทรด getPhotoGallery แบบนี้

ลองทดสอบโค้ด

ลองเลือกรูปมาแสดงจะได้ละ น่าจะทำได้นะครับ ลองทดตามดูนะครับ แต่ถ้าไม่ได้อย่างไร ? ลองเข้ามาเรียน เขียนโค้ด Flutter ตัวต่อตัว กับ มาสเตอร์ ที่ https://www.androidthai.in.th/private-project-android-flutter-course.html ได้ครับ แล้วพบกันครับ

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

มาสเตอร์ อึ่ง

Written by

จงอย่าคิดจะเดิน จงเดินเลย สโลแกน เตือนใจ ของ มาสเตอร์ อึ่ง เสมอมามาสเตอร์ เขียนแอนดรอยด์ และ iOS มาแยะ เลยอยากแชร์ อะไร ? ที่ง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น ครับ

มาสเตอร์ อึ่ง

จงอย่าคิดที่จะเดิน จงเดินเลย

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store