แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร 
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
- ความสามารถทางด้านเหตุผล 
- ความสามารถด้านภาษาไทย 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน แนวข้อสอบภาค ข 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
- ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
- การทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 
- ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
- การอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
- การพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์