แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 — ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน 
- การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
- เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสินเชื่อ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับบัญชี 
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

*ข้อมูลติดต่อที่ปกจ้า