แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
- ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์