แนวข้อสอบ นักสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ นักสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ 
- การสำรวจและจำแนกดิน (Soil Survey and Soil classification) 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water Conservation) 
- ดินปัญหาและการปรับปรุงบำรุงดิน (Problem Soil and Soil Improvement) 
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน (Soil Information System) 
- การจัดทำแผนที่และระบบฐานข้อมูลดิน 
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
- แบบจำลองการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน 
- การวินิจฉัยคุณภาพกำลังผลิตของดิน (Soil Interpretation and Productivity) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์