แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร 
- การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
- การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน 
- การปรับปรุงบำรุงดินและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์