แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเฉลย

สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ 
- ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
- การจัดทำแผนงาน/โครงการ 
- การจัดทำงบประมาณ 
- การติดตามและประเมินผล 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) 
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์