ปรับปรุง โปรแกรมลางานออนไลน์

Lexsoft
Lexsoft
Jul 22, 2019 · 1 min read
โปรแกรมลางานออนไลน์

Update โปรแกรมลางานออนไลน์ iLeave4.5

- แก้ไข ช่วงของการลา ที่ไม่สามารถบันทึกได้
- ปรับปรุงโครงสร้างตาราง timerangs
- แก้ไขเมื่อทำการลาไม่สามารถส่งอีเมล์แจ้งเตือนได้ จากเดิมใช้บริการส่งอีเมล ของ Mailgun เปลี่ยนมาใช้บริการส่งอีเมล ของ Google
- แก้ไขหน้า ประเภทการลา บางกรณีจะเตือน Error LeaveType

Update โปรแกรมลางานออนไลน์ iLeave4.4
- แก้ไขหน้าสมัครสมาชิกของผู้ลาในหน้า Login สามารถสมัครสมาชิกและเข้าระบบได้ แต่เมื่อผู้ลา ทำการ Logout แล้วทำการเข้าสู่ระบบใหม่จะไม่สามารถ Login ได้
- แก้ไขปัญหา TokenMismatchException บ่อยครั้งเมื่อทำการ Login และ Logout
- แก้ปัญหาในบางครั้งเมื่อเวลาทำการ Login หรือ Logout จะปรากฎหน้าจอ 404 Page Not Found
- แก้ไขหน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในข้อมูล ตำแหน่ง ไม่สามารถเพิ่มลบ หรือแก้ไขได้ ในผู้ใช้งานทุกระบบ

update โปรแกรมลางานออนไลน์ ileave4.3
- แก้ไขปัญหา ErrorException Underfined variable
- เมนู LogActivity ไม่แสดงผล

update โปรแกรมลางานออนไลน์ ileave4.2

  • เพิ่มรูปแบบรายงาน PDF
  • เพิ่มประวัติการเข้าใช้งานระบบ
  • เพิ่ม การดูสถิติการลา ตามปีงบประมาณ

update โปรแกรมลางานออนไลน์ ileave4.1

  • ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลทั้งหมด
  • ปรับปรุงระบบสมัครสมาชิกใหม่
  • เพิ่มประวัติบุคคล
  • แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละ USER

iLeave 4 Enterprise โปรแกรมลางานออนไลน์ ประกอบด้วยประเภทการลา ดังนี้
1.ลาป่วย
2.ลากิจส่วนตัว
3.ลาคลอดบุตร
4.ลาพักผ่อน
5.ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
6.ลาอุปสมบท
7.ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8.ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
9.ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
10.ลาติดตามคู่สมรส
11.ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
12.ลาวันหยุดนักขัตฤกษ์

iLeave 4 Enterprise โปรแกรมลางานออนไลน์
โทร.063–421–9091

line : @esandev

เว็บไซต์ https://ileave.in.th

โปรแกรมลางานออนไลน์

โปรแกรมลางานออนไลน์

Lexsoft

Written by

Lexsoft

โปรแกรมเมอร์แห่งอีสานเดฟ

โปรแกรมลางานออนไลน์

โปรแกรมลางานออนไลน์

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade