Nếu font trên blog hiển thị không đẹp, hãy sử dụng trình duyệt chrome và cài extension Vietnamese Fonts, website sẽ đẹp và dễ đọc hơn.
Nếu font trên blog hiển thị không đẹp, hãy sử dụng trình duyệt chrome và cài extension Vietnamese Fonts, website sẽ đẹp và dễ đọc hơn.
Latest stories