4 cách duyệt array mà không cần dùng loop

Photo by Dan Gold on Unsplash