Công khai localhost lên internet bằng Ngrok

nguồn: https://www.npmjs.com/package/ngrok

Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã được di chuyển về website riêng, bài viết bạn đang tìm đã có địa chỉ mới: