VoMinh
VoMinh
Sep 30, 2018 · 1 min read

Ngày hôm nay mình sẽ không nói về những ưu điểm của Mac trong việc lập trình, mà sẽ chỉ giới thiệu về cách mà mình sử dụng ứng dụng Alfred để làm việc hiệu quả hơn, thao tác với máy nhanh hơn mà thôi.

Từ ngày 01/01/2019, chúng mình đã chuyển qua website mới, bạn vui lòng click vào link dưới đây để tiếp tục đọc:

12bit

Chia sẻ kiến thức về lập trình web: Javascript, PHP, WordPress, Laravel, VueJS

VoMinh

Written by

VoMinh

Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.

12bit

12bit

Chia sẻ kiến thức về lập trình web: Javascript, PHP, WordPress, Laravel, VueJS

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade