VoMinh
VoMinh
Mar 3, 2018 · 4 min read

Chào các bạn.

Đây là blog chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về lập trình. Nội dung chính là về lập trình, phát triển ứng dụng web. Ngoài ra có thể sẽ nói một chút ít về lập trình nhúng, design, .v.v..

Đây không phải là blog đầu tiên chúng mình tạo ra để chia sẻ những gì chúng mình đang tìm hiểu và để kết nối với các bạn, để học hỏi thêm nhiều cái mới. Và cũng không phải là ý tưởng lớn nhất, nhưng nó là cái tốt nhất ở hiện tại.

Chúng mình đã nghĩ tới nhiều ý tưởng hầm hố hơn, nhiều chức năng thú vị và tiện dụng cho người dùng, nhưng cùng với nó thì chúng mình đã mất rất nhiều thời gian mà vẫn chưa thể hiện thực xong, nhưng thực sự thì người đọc cần gì chứ? Cần nội dung, vậy thì ở thời điểm này tại sao tụi mình là không thật chuyên tâm vào nội dung và để những vấn đề về chức năng cho người khác đảm nhiệm phụ. Chính vì thế mà tụi mình đã ngưng phát triển một nền tản blog riêng, thay vào đó là sử dụng Medium. Như vậy tụi mình sẽ bớt phân tâm vào những điều chưa thực sự cần thiết.

Nhưng tụi mình cũng chỉ là những đứa khờ dại đang trên con đường học hỏi vô tận mà thôi. Những gì tụi mình học được cũng không thực sự đầy đủ và đôi khi là không đúng đắn. Việc viết bài như là một cách để kết nối với các bạn, cùng các bạn thảo luận về một vấn đề nào đó thông qua việc trình bày những gì tụi mình đã tìm hiểu. Từ cơ sở đó chúng mình hy vọng giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm hiểu và cũng mong nhận được bình luận, đóng góp của các bạn để những kiến thức đó hoàn thiện hơn, có lợi hơn cho những người khác nữa.

Tinh thần chia sẻ

Cũng có người nói tụi mình là không biết chi nhiều thì chia sẻ gì chứ? Nhưng chúng mình nghĩ dù biết nhiều hay biết ít, sự chia sẻ luôn là cần thiết, biết nhiều thì bạn có thể chia sẻ một cách chuyên sâu, biết ít thì các bạn có thể chia sẻ những bài đơn giản hơn cho những người chia biết gì, nhưng tinh thần chia sẻ là quan trọng.

Chia sẻ thì các bạn mới nhận được feedback, mới biết được mình còn dở chỗ nào, mình còn sai ở đâu để mà sửa lỗi, chứ im im mãi thì khó biết mình đúng hay sai..

Chia sẻ đòi hỏi bạn phải hệ thống lại kiến thức của mình, làm sao cho người khác đọc có thể hiểu được, cũng là cơ hội để bạn nhìn lại những gì mình cho rằng mình đã biết, trong quá trình đó bạn cũng sẽ thấy nhưng thiếu sót, lỗ hỗng kiến thức, nhờ vậy bạn có thể tìm hiểu lại những kiến thức đó để kiến thức của bạn vững và hoàn thiện hơn.

Tụi mình không chia sẻ để chứng tỏ ta đây biết nhiều. Chia sẻ phải ở trên tinh thần xây dựng, và cởi mở, luôn sẵn sàn tiếp thu, thay đổi cho phù hợp, cho đúng, đó mới là tinh thần mà chúng mình mong muốn trong blog này.

Nội dung và trình bày

Chúng ta không có một định hướng rõ ràng về cách trình bày của mỗi bài viết. Với tụi mình, chia sẻ là tốt, và tụi mình cũng không phải giỏi gì. Vậy nên sẽ có những bài tutorial nhỏ, những bài phân tích lớn hơn, ….

Lỗi font

Chúng mình có điều không hài lòng về Medium đó là hiển thị tiếng Việt không đẹp. Font bị lỗi và họ dường như chưa có ý định fix nó. Vì vậy chúng mình có tạo ra extension cho Chrome và Firefox để fix lỗi này.

Extension đơn giản là thay thế font của Medium thành font khác từ Google mà thôi. Các bạn có thể tải nó từ các link dưới đây:

Vietnamese Fonts cho Chrome.

Vietnamese Fonts cho Firefox.

Viết bài

Để viết bài cho 12bit bạn chỉ cần tạo account Medium, viết bài sau đó gửi email cho tụi mình để tụi mình có thể add vào 12bit là được.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chú ý tới blog. Rất mong được các bạn giúp đỡ.

— 12bit

12bit

Chia sẻ kiến thức về lập trình web: Javascript, PHP, WordPress, Laravel, VueJS

VoMinh

Written by

VoMinh

Mãi mãi xin được làm ngọn gió, nâng dưới cánh hoa nơi bước chân Người.

12bit

12bit

Chia sẻ kiến thức về lập trình web: Javascript, PHP, WordPress, Laravel, VueJS

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade