Tạo top navigation bar bằng flex box

Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã được di chuyển về website riêng, bài viết bạn đang tìm đã có địa chỉ mới:

layout