Unit Testing in Vue — The Essentials

Nguồn: slide — Phan An

Bài thuyết trình của Phan An — vuejs core team, tại buổi meetup đầu tiên của Vuejs Việt Nam: VueJS Vietnam Meetup #1.