Feedback je dárek. Jak se ho naučit dávat i přijímat?

2FRESH
2FRESH
Sep 29, 2016 · 5 min read

– by Viktorie Del Maschio

Minulou středu v podvečer praskaly naše kanceláře ve švech. Viky se totiž rozhodla promluvit o tématu, které mnohé týmy pálí, ale nikdo neví, jak k němu přistupovat, jakou mu přisuzovat důležitost a jak ho řešit — feedback. A protože se nám na téma feedbacku dostávalo jen kladného feedbacku, tady je report pro ty, kteří nemohli dorazit, nebo si to všechno chtějí ještě jednou zopakovat.

Viky, proč jsi o tom vůbec začala přemýšlet?

“O týmovém feedbacku jsem v 2FRESH začala přemýšlet, a teď i mluvit, když jsem zažila konfliktní debrief na kampani pro našeho dlouhodobého klienta. Uvědomila jsem si, že negativní nálady v týmu (i když v 2FRESH jen občasné :)) jsou vyvolané i tím, že jsme si něco nestihli říct, vyříkat nebo vysvětlit. Proto bylo na místě nastavit nějaký proces, díky kterému budeme odcházet z projektů s čistou hlavou, budeme o něco připravenější na další projekt, budeme vědět, kde jsme chybovali, co nám šlo, co zase ne a budeme se moci zlepšovat v tom, co děláme. A protože jsme designers of change, uznáváme proces kontinuelní změny, měli bychom se měnit i my. Jak jinak než k lepšímu.”

Na začátek se Viky jasně vymezila vůči tomu, co feedback není.

  1. Není to manažerský, zaručeně funkční nástroj, jak vést týmy. Nezachrání to váš people management ani time management.
  2. Nejde o jediný možný způsob, jak to dělat. Tato přednáška je o tom, jak to děláme u nás v 2FRESH a jak se nám osvědčilo dávat si feedback vzájemně v týmu.
  3. Není to nástroj pro zaznamenávání černých puntíků, nemělo by se stát, že projekťák řekne:“máš tři striky, seš out”.

Takže, co to teda je?

  1. Nastavení mysli, které vám pomůže učit se z vlastních chyb a být k sobě upřímný.
  2. Nástroj pohledu sám na sebe, zrcadlo.
  3. Když si myslíte že je problém v lidech, možná je spíš problém v tom, jak spolu komunikují. Lidi jsou totiž většinou skvělý.

“Je taky důležitý si uvědomit, že každý jsme orginál a i když jsme všichni svým způsobem weirdos, dohromady tvoříme skvělej tým!”

Díky čemu může feedback fungovat?

Neber to osobně

Je těžké být v kolektivu plném kamarádů, protože kamarádovi se neřekne bez servítek všechno, co obyčejnému kolegovi. Stejně tak od kolegy se přijímá kritika daleko lépe než od dobrého kamaráda. Tento fakt tvoří tenkou hranici mezi mezi feedbackem a konfliktem. Proto je důležité nebrat si věci osobně, oprostit se od vztahů a přemýšlet o feedbacku pragmaticky.

Otevři se tomu

Feedback je dárek, je zadarmo a přitom se dá tak skvěle využít. Nejhorší je na feedback reagovat, ohrazovat se proti němu a zavřít se před ním do své bubliny. Potom nám totiž nic nedá.

Ber i dávej

Je důležité nahlížet na to, co přijímáme, ale také na to, co komu říkáme. Buďte upřímní, nebojte se konstruktivně kritizovat, ale i chválit. Buďte fér a nebojte se vyjádřit svůj názor. Feedback je jediný moment, kdy můžete beztrestně říct, co vás doopravdy s*re.

Pracuj s tím

Život je z 10 procent složený z toho, co se nám stane a z 90 procent z toho, jak na to reagujeme. Nechte si feedback uležet a připusťte si ho k tělu klidně až s odstupem času, až se vstřebá. Ale nezapomeňte na něj a pracujte s ním. Uvidíte změnu.

“Na nedávném feedbacku mi projekťačka řekla, že ji mrzí, že beru některé problémy jako velké překážky. Na problém u jiného projektu jsem proto zareagovala slovy: To přece není problém, to vyřešíme. Je to naše práce! A projekťačka se na mě s rozzářenýma očima podívala: Jasně Viky, takhle to musíme dělat! Bylo na ní vidět, že jsem jí opravdu udělala radost.”

A teď pár pravidel

  1. Bavte se o tom včas — ihned po skončení projektu nebo klidně průběžně, pokud cítíte ve vzduchu problém. Později už se nemusíte na konkrétní problémy rozpomenout.
  2. Musí u toho být celý tým — i když někdo na projektu vykonal jen krátkou práci, mohla být neskutečným přínosem, ale i šíleným průšvihem. Proto je feedback pro každého člena týmu opravdu důležitý.
  3. Každý musí dostat stejně času — i ti méně ukecaní členové týmu mají co říct. Časový limit zase upovídané jedince donutí ke stručnosti a jasnoti.
  4. Na feedback se neodpovídá — jinak se tomu neotevřete, ale odrazíte to od vás.

Jak na to?

Důležité je, aby všichni měli dostatek zabookovaného času. Potom už stačí jen papírky, propisky a stopky.

Sepište, co vás trapí a těší, ale nezapomeňte na formulaci.

“Líbí se mi, ….”

“Přála bych si, aby … “

Přiznejme si, že díky těmto slovům se kritika přijímá o něco příjemněji a nezapomíná se ani na pochvaly. Chceme dát kolegům relevantní zpětnou vazbu na to, jak se s nimi pracuje, jak to příště udělat lépe, ne abychom někomu vyčítali, co udělal špatně. Není to však ani o tom vymyslet za každou cenu něco negativního a pozitivního.

“Jednou jsem dostala feedback: Viki, líbí se mi, že jsi taková pečlivá. Přál bych si, aby ses zamyslela nad tím, že jsi taková pečlivá.”

Tak a teď vy. S chutí do toho!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store