Proč jsou malé změny důležitější než jedna velká

2FRESH
2FRESH
Jul 31, 2017 · 3 min read

by Pavlína Louženská

Image for post
Image for post

Na cestě mapování inovací narážíme na dva typy. Disruptivní inovace je kategorií, která otevírá peněženky i inovační centra. Je na jazyku a ve snech většiny těch, se kterými jsem měla možnost v posledních měsících mluvit. Bývá zhmotněná v misích a vizích start-upů a velké firmy o ní mluví jako o klíči k přežití. Jen když se doptávám na konkrétní realizované projekty, obvykle se rozhostí ticho. Ze dvou důvodů. Buď jsou na sebe zbytečně tvrdí a cokoliv menšího než lety do Vesmíru není dost disruptivní, nebo se doopravdy ještě nic nepovedlo.

Druhá inovace, o které mluvíme často jen tak, aby se neřeklo, je procesní/inkrementální. E-mailové šablony, rychlejší check-in nebo optimalizovaný náborový proces se zdají být Popelkami inovace. Jen do chvíle, než spočteme stovky tisíc dolarů a člověkohodin, co ušetřily. Pokud samotné šetření nestačí, tak tyhle neviditelné projekty vytvořily prostor věnovat se hledání létajícího auta a léku na AIDS.

Aby mohl Usain Bolt překonat světový rekord, trénoval celé roky postupným zvyšováním zátěže. V knížce Where ideas come from píše Steven Johnson, že Isaac Newton zkoumal gravitaci deset let, než mu na hlavu spadlo jablko a on dokázal přesně formulovat definici.

Jedna z nejzajímavější situací, kterou vidíme napříč respondenty SPINN, je dynamika vývoje trhu. Je těžké předvídat, co bude za rok. Budoucnost je plná černých labutí, které mohou kompletně obrátit situaci. Proto jsou procesní změny tak důležité. Pomáhají nám měnit firmu zevnitř a tak i zvenku a postupně tak vytváříme prostor pro jablko. Pro inovaci, která bude ve zpětném zrcátku vypadat jako disruptivní.

Pět lekcí ze SPINN

  1. Nečekejte zásadní změny přes noc. Založení inovačního centra možná udělá skvělé PR, ale ne zázrak. Za zázraky stojí v naprosté většině tvrdá práce, která potřebuje čas.

Přidejte se také do SPINN a získejte srovnání, jak si vedete v kontextu inovací s podobnými firmami. Napište nám na spinn@2fresh.cz nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.


Co je SPINN?

Když jsme se v 2FRESH začali zabývat otázkou inovací, přišli jsme na dvě věci. Že lidé nenávidí slovo inovace a že se o inovacích hodně mluví, ale ve výsledku se jich jen zlomek uskuteční. A protože věci rádi zkoumáme do hloubky, chtěli jsme zjistit ten záhadný důvod, proč inovace často zůstávají jen na papíře. Začala tak vznikat studie SPINN — Study of Problems with Innovations.

Kdo za tím stojí?

Pavlína Louženská, Lukas Pitter, Adam Sobotka, Markéta Freiwilligová, Anna Libová a Veronika Jílková

z 2FRESH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> spinn.study <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store