Firemní kultura určuje úspěšnost inovace

2FRESH
2FRESH
Jul 17, 2017 · 2 min read

by Pavlína Louženská

SPINN = Study of Problems with Innovations

Podle studie PWC pouze 2 % manažerů předpokládá, že jejich firma poroste organicky. A tak není divu, že 43 % z nich považuje inovace za zásadní pro konkurenceschopnost. A tak inovační centra rostou jako houby po dešti. Ale jen 54 % manažerů přiznává, že jejich byznysová strategie nejde ruku v ruce s inovační strategií. Pokud už nějakou mají. “Interpreneurs často dostanou fatboye výměnou za strategické pravomoci,” hezky glosuje situaci v mnoha firmách Jeff Gothelf v knížce Lean vs Agile vs Design Thinking.

Minulý týden na přednášce Davida Pavlíka, jediného Čecha, co pracuje ve SpaceX, jsem si znovu uvědomila, jak důležité je, aby inovativní nebylo jedno oddělení firmy, ale společnost samotná. “Inovace úzce souvisí s firemní kulturou. Vždy musíte zůstat otevření. Korporace vůči změnám, start-upy vůči struktuře,” vyprávěl David a já si znovu převalovala po jazyku jednu z myšlenek, která se začíná ve SPINN objevovat stále znovu — abyste měli skvělé pivo, musí protéct čistými trubkami. A aby mohla být inovace úspěšná, musí být zdravá celá firma. Charlota Blunárová nám vyprávěla, že v IDEO je součástí každého klientského týmu Organizational Designer — člověk, který zajistí, že nejen produkt, ale i proces a tým jsou součástí mixu. “Vnitřní kultura se musí stát hnutím, aby byla změna úspěšná.” píše Harvard Business Review, “Firemní kultura jsou zvyky, procesy, ale i intuitivní pocit všech zaměstnanců, že takhle to tady funguje.” A tak nestačí měnit jen věci na papíře, ale hlavně to, jak se lidé ve firmě cítí. Protože jen tak mají změny šanci uspět.

Často se u inovací a start-upů zmiňuje slovo rychlost, ale málokdy ve spojitosti s celým myšlenkovým nastavením firmy. Důležitá totiž není jen samotná rychlost vývoje, ale hlavně učící křivka, která může ve zdravých firmách růst raketovou rychlostí. “Měníme firmu podle lidí, co tam pracují. Podle toho, co zrovna potřebují. Nabíráme projekty, na kterých se můžeme učit. Dalo by se říct, že nikdo u nás nedělal žádnou věc dvakrát,” vyprávěl mi Pavel Fuchs z manGOwebu během rozhovoru pro SPINN. Učení se tak společně se správně nastavenou strukturou týmů a procesů může stát magickou formulí pro inovace, které nepotřebují pytle naplněné fazolemi.

Přidejte se také do SPINN a získejte srovnání, jak si vedete v kontextu inovací s podobnými firmami. Napište nám na spinn@2fresh.cz nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Co je SPINN?

Když jsme se v 2FRESH začali zabývat otázkou inovací, přišli jsme na dvě věci. Že lidé nenávidí slovo inovace a že se o inovacích hodně mluví, ale ve výsledku se jich jen zlomek uskuteční. A protože věci rádi zkoumáme do hloubky, chtěli jsme zjistit ten záhadný důvod, proč inovace často zůstávají jen na papíře. Začala tak vznikat studie SPINN — Study of Problems with Innovations.

Kdo za tím stojí?

Pavlína Louženská, Lukas Pitter, Adam Sobotka a Markéta Freiwilligová

z 2FRESH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> spinn.study <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

2FRESH

Written by

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

2FRESH Ideas

Jsme digitální agentura 2FRESH. Píšeme o tom, co děláme, proč to děláme, jak to děláme. O změnách, chybách, feedbacku, inovacích, designu, výzkumu i socialu. Ctíme principy Human-Centered Designu a naším cílem je učit lidi naslouchat lidem.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store