Yggdrasil 2018

Linda Falang
Oct 26, 2018 · 3 min read

Business-rasjonalet for UX, Designninjasystem og WCAG 2.1 for deg og meg

Yggdrasilkonferansen er en årlig konferanse for alle som lager digitale brukeropplevelser. Her samles over 300 designere, utviklere, redaktører og kommunikatører for to dager tettpakket med workshops og foredrag. Mange pauser og felles middag med påfølgende fest gir gode muligheter for mingling og nettverksbygging i løpet av konferansen. Sjansene er dermed store for at du både treffer mange kjente fra bransjen og stifter nye bekjentskaper. Årets konferanse bestod av over 30 foredrag og workshops, så her var det noe for en hver smak.

Image for post
Image for post

Viktigheten av gode brukeropplevelser

Første dag av konferansen ble innledet av Anette Mellbye, rådgiver i Aftenposten mobil, med sitt foredrag Business-rasjonalet for UX: Et spørsmål om overlevelse. Her tok hun opp behovet for disrupsjon i avisbransjen og hvorfor gode brukeropplevelser er viktigere nå som konkurransen er hardere og mobilen har gjort nettet tilgjengelig for alle. Det er altså ikke lenger nok å digitalisere dagens forretningsmodell, man må også transformere den. En transformasjon som krever endring av kultur, innovasjonsmetodikk, infrastruktur og kundetilnærming. Mellbye mener at kampen vil stå om kundeopplevelsen, da 89% av selskapene forventer å konkurrere først og fremst på grunnlag av kundeopplevelsen, mot 36% for fire år siden. Videre pekte hun på UX designs rolle og ansvar i denne transformasjonen gjennom blant annet å ta ansvar for mer enn UX, jobbe tett med andre, forstå viktigheten av det digitale økosystemet, være nysgjerrig og vise vei i den kulturelle endringen.

Image for post
Image for post

Designninjasystem for teamet på 1–2–3

Kristian, Simon og Kristin fra No Isolation holdt en workshop der vi fikk en god introduksjon i hvordan lage Designninjasystem for teamet på 1–2–3 med Sketch som verktøy. Her ble vi delt inn i «designteam» som fikk i oppgave å designe en datingapp for deltakerne på konferansen. Vi fikk dermed testet i praksis hvordan man kan jobbe sammen som et team, og hvordan bruke Sketch til å lage et effektivt designsystem.

Image for post
Image for post

WCAG 2.1 for deg og meg

Retningslinjene for tilgjengelig webinnhold kan være vanskelige å forstå og forholde seg til, og i WCAG 2.1 kommer det enda flere krav. Da var det fint at Vegard Haugstvedt og Cecilie Haugstvedt kunne presentere de 17 nye kravene på en måte som var enkel å forstå for deg og meg. Hvert av de nye kravene ble godt forklart med tydelige eksempler på hva man bør gjøre, og hva man helst ikke bør gjøre. Blant de nye kravene i versjon 2.1 finner vi kravet til fargekontrast på ikke-tekstlige elementer, klikkflater skal være minimum 44 x 44 px og apper skal støtte både horisontal og vertikal visning.

Image for post
Image for post

Sånn er Yggdrasildeltakerne!

Etter to innholdsrike og lærerike dager, var det analytikeren Nils Brenna som kunne avslutte det hele med en underholdende analyse av hvordan nordmenn — og ikke minst Yggdrasil-deltakerne, er innerst inne. I foredraget Sånn er du! kunne Brenna blant annet fortelle oss at Yggdrasildeltakere er mer glade i hasj og sushi enn folk flest, og at vi i større grad enn resten av befolkningen har stjålet i butikk og betalt noen for svart arbeid. En morsom og interessant avslutning på konferansen!

Image for post
Image for post

2Park

2Park Technologies

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store