Puzzelen met je lichaam

Lukas Van Driel
Feb 18, 2017 · 3 min read

Sinds Kunststof open is, de nieuwe boulderhal in Leiden, kom ik daar regelmatig. Ik had al wat ervaring met klimmen, dus toen ik met boulderen begon kon ik al op die basis terugvallen. Inmiddels boulder ik 5C/6A, waar ik best tevreden mee ben. Maar afgelopen weken heb ik toch mijn theorie een beetje bijgespijkerd met een Basis Techniek cursus. En daar deel ik even een paar snippets van.

Wat is boulderen?

Bij het boulderen klim je een route tot maximaal 4 meter hoog. Je wordt niet gezekerd, als je valt dan land je op een dikke mat. De routes zijn vaak creatief opgesteld, waarbij je een of meerdere technieken optimaal moet inzetten om het einde te halen. Eigenlijk is het een soort puzzelen met je lichaam.

Puzzelen met je lichaam! (foto Pepijn van der Linden tijdens KUNST | WERCK)

Voor boulderen is geen klimgordel, klimpartner of klimdiploma nodig. Dit maakt de sport erg laagdrempelig. Ook beginners kunnen zich uitstekend vermaken.

Klimtechniek

De belangrijkste regels in het klimmen geldt ook voor boulderen: spaar je kracht en behoud je balans. En dan handig om te weten dat je armspieren altijd de bottleneck zijn. Been en torso spieren zijn veul sterken. Hier een paar tips om je armen te ontlasten:

  • Houd je zwaartepunt boven je voeten. Als die naast je voeten zit, heb je je armen nodig voor balans.
Zie die gestrekte arm! (foto Pepijn van der Linden tijdens KUNST | WERCK)
  • Als je aan een arm hangt, houd je arm gestrekt. Je gebruikt dan niet de spieren maar “hangt” juist in de pezen, wat je nauwelijks kracht kost.

Bouldertechniek

Specifiek voor boulderen zijn ook een aantal hele creatieve technieken om in te zetten. De kneebar bijvoorbeeld, waarbij je je knie onder een element haakt om zo beide handen vrij te hebben.

Bat-hang (foto Jasmijn van der Lee tijdens KUNST | WERCK)

In wat ingewikkeld routes kom je vaak een toe-hold of heel-hold tegen. In plaats van je voet óp zo’n greep te zetten, haak je hem er achter met je teen of hiel. De extreme versie hiervan is de bat-hang, waarbij je de wreef van beide voeten gebruikt om aan een greep te hangen.

Heb je er ook zo’n zin in gekregen? Kom eens langs bij Boulderhal Kunststof!

3L.nl

Luuk’s bright, Luuk’s orange

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store