Toerskiën, maar dan met een snowboard

Lukas Van Driel
Feb 4, 2017 · 2 min read

Splitboarden noemen ze dat. En ik ga het komend weekend doen in Oostenrijk.

Een splitboard is een snowboard uit twee delen, die je op twee manieren kan gebruiken. Wanneer je ze los van elkaar maakt, en de bindingen er in de lengte op zet, zijn het net brede ski’s. Onder die ski’s kun je stijgvellen plaatsen, en dan kun je ermee door de diepe poedersneeuw omhoog wandelen.

Boven op de berg aangekomen maak je de twee delen aan elkaar, en zet je de bindingen er dwars op. En zo heb je weer een snowboard waarmee je lekker naar beneden kan knallen.

Eigenlijk dus het perfecte materiaal om mee backcountry off-piste te gaan. En dat is precies waar ik naar op zoek was. De trip van vorig jaar beviel goed, en deze keer ga ik de berg op zónder board op mijn rug.

Ik ben dus op zoek gegaan naar een georganiseerde splitboard reis, en kwam deze lijst met mogelijkheden tegen op splitboardshop.nl. Ripstar stond al langer op mijn lijst, maar ik kreeg het idee dat je daar al e.e.a. aan ervaring nodig had om mee te gaan. Uiteindelijk gekozen voor de Bergans Freeride Experience, een lang weekend met een gids en groep van max 6 personen de berg op.

En Ripstar? Die is nog niet afgeschreven hoor! In april is er een Splitboard weekend Weißsee. Wie weet bevalt komend weekend zó goed, dat ik die ook gewoon nog mee pak :)

Board on!

Luuk’s bright, Luuk’s orange

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade
A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store