Így fog automatizálódni Kína

Jó, talán nem holnap, és nem is jövőre, de sokkal gyorsabban, mint gondolnád. Az MIT Tech Review cikke a témában.

Fotó: technologyreview.com
Like what you read? Give TB a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.