New media az old media pénzéből

A Bloomberg megnézte, hogy mely cégek tulajdonolják a meghatározó amerikai médiavállalatokat. Hogy is mondják? Nem vész el, csak átalakul.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.