Guanyar temps

10 línies
Oct 24, 2017 · 1 min read

És probable que unes eleccions a Catalunya ens portin a uns resultats molt similars als de 2015, les diferents consultes i referèndums, o als sondejos d’opinió. Una societat dividida en dos. Tanmateix, les eleccions no només evitarien o endarreririen l’aplicació de l’art. 155, sinó també permetrien resetejar la situació actual. La majoria de la ciutadania catalana, fracturada i angoixada, veuria amb bons ulls aquesta convocatòria, que obligaria als diferents actors a parar i qui sap si ponderar els costos d’aquest conflicte. Que tots estiguem analitzant obsessivament les missives entre la Generalitat i el Gobierno no fa més que augmentar la necessitat de cada una les parts d’exhibir múscul davant els seus. Una situació de tensió que alguns creuen que els beneficia, però en realitat ens perjudica a tots.

Elena Costas Pérez, economista.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store