L’èxode d’empreses i el cost de la independència

Des de l’1 d’octubre, ja són 917 les empreses que han decidit retirar la seva seu social de Catalunya per a instal·lar-la a la resta d’Espanya. Des de l’independentisme s’ha minimitzat la seva importància recordant que la Generalitat no recapta l’impost de societats i, per tant, no afectarà a la població catalana. Tenen raó amb una condició fonamental: que Catalunya no sigui independent. De ser-ho, els catalans sí que patirien una reducció dels seus ingressos. Diuen que tornaran. També ho deien al Quebec i les empreses segueixen marxant. No cal caure en alarmismes però tampoc podem passar per alt que els trasllats de seus socials d’empreses augmenten el cost de declarar la independència.

Antoni-Italo, economista.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.