VARwel verklaring arbeidsrelatie (VAR) en welkom Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) deel 2

Het is al weer anderhalf maand geleden dat ik jullie schreef over de wijzigingen omtrent VAR en de DBA. De kogel is door de kerk en is de wet aangenomen. Dit heeft nogal wat discussies en compromissen gekost tussen verschillende politieke partijen. Wetsvoorstellen lijken een soort van koehandel te worden tussen diverse politieke partijen. Dit is echter een andere discussie waar ik jullie tijd niet mee ga verspillen…

Is de invoering van de DBA reden voor paniek?

Ik denk het niet. Er zijn wel wat dingen gewijzigd. Er zijn meer voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd en er hebben enkele inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden.

Eén van de belangrijkste wijziging is de verlenging van de implementatietermijn. Deze loopt nu tot 1 mei 2017 in plaats van 1 januari 2017. Dus we hebben tot 1 mei 2017 de tijd om onze zaken op orde te krijgen. Tot deze periode worden alleen fraudeurs aangepakt en bij fouten advies gegeven hoe dit op te lossen is.

Een inhoudelijke wijziging is de kwalificatie van de commissarissen. De commissarissen heeft een fictieve dienstbetrekking bij het bedrijf waar hij de werkzaamheden verricht. Echter na veel vragen hieromtrent heeft de Staatssecretaris een onderzoek laten doen naar feit waarom in de wet is opgenomen dat een commissaris een fictieve dienstbetrekking heeft. Dit konden zijn onderzoekers niet beantwoorden en daarom is besloten dit artikel uit de wet te schrappen. Dit zal echter pas in 2017 gebeuren. Voor de tussenliggende periode heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat de fictieve dienstbetrekking niet van toepassing is op de commissarissen.

Is er een modelovereenkomst voor iedereen?

Een van de vragen die veel is gesteld “Is er voor iedereen een modelcontract?”. Dit is een goede vraag omdat de voorbeeldovereenkomsten toch wel algemeen zijn en hierdoor soms niet de hele lading van de werkzaamheden dekken. De functie van deze modelovereenkomsten zijn enerzijds te gebruiken bij voor de hand liggende situaties en deze zijn ook informatief. Indien je voorbeeldovereenkomsten marginaal aanpast zijn deze gewoon te gebruiken.

Dus ja een modelcontract is er voor iedereen. Bij onzekerheid over een aanpassing kan je de overeenkomst voorleggen bij de Belastingdienst. Zij beoordelen de overeenkomst gratis, het kost je alleen wel wat tijd! Een goedkoper advies zal je niet snel krijgen en je hebt meteen zekerheid.

Hoe lang kan de Belastingdienst naheffen en wat is de kans op boetes?

Als er sprake is van een goedgekeurde (model)overeenkomst kan de Belastingdienst alleen naheffen als er niet is gewerkt conform deze overeenkomst. Indien de overeenkomst niet is voorgelegd aan de Belastingdienst (dus een individuele overeenkomst, geen gepubliceerde overeenkomst) moet de Belastingdienst aantonen dat er sprake is van een dienstverband. In het ergste geval kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat bij het aangaan van de opdracht sprake is geweest van een dienstbetrekking. Een naheffing van de Belastingdienst vervalt door verloop van 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de Belastingschuld is ontstaan. Boetes die in rekening kunnen worden gebracht zijn vergrijpboetes en verzuimboetes (aangifteverzuim/betaalverzuim). Voor een vergrijpboete moet de Belastingdienst aantonen dat de belastingplichtige opzettelijk onjuist of onvolledig heeft gehandeld (of met grove schuld). De aangifteverzuimboete is maximaal EUR 1.319, de betaalverzuim boete is maximaal EUR 5.278 en de vergrijpboete kan oplopen tot 100% van de niet betaalde belastingen (cijfers 2015).

Gaat er nu meer gecontroleerd worden?

Uit alle stukken die gepubliceerd zijn naar aanleiding van deze wetgeving blijkt dat er meer mensen worden aangetrokken door de Belastingdienst om te controleren of de overeenkomsten voldoen aan de eisen. Komen er meer controles? Dat denk ik niet. Dit komt ook mede omdat de verantwoordelijkheden meer verdeeld zijn tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. De beoordeelde overeenkomsten hebben alleen rechtszekerheid als men ook daadwerkelijk werkt volgens de overeenkomst. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever heeft baat bij de naleving hiervan! Bij een dienstbetrekking moet de opdrachtgever extra verzekeringen afdragen en de opdrachtnemer zal er minder aan over houden omdat er loonheffingen worden afgedragen. Daarnaast kan de Belastingdienst in één keer een grotere groep controleren bij een inhoudingsplichtige.

Wel blijkt dat dit een hot-topic was tijdens het wetgevingsoverleg. Duidelijk zal zijn dat de Staatssecretaris wil voorkomen dat hij een flater slaat met deze wetgeving en zal hij dus aan willen tonen dat deze nieuwe regelgeving werkt. Dit kan hij niet anders doen dan controles laten plaatsvinden.

Wat betekent deze regelgeving nu voor de zelfstandigen?

Is de ZZP-er nog wel een zelfstandige zonder personeel? Deze regelgeving maakt het juist voor ZZP-ers aangenamer om zaken te doen. De verantwoordelijkheid is deels verschoven van de ZZP-er naar de opdrachtgever. Aan de werksituatie zal er veelal niets veranderen. Voorheen maakte je opdrachtbevestiging en nu nog steeds, alleen nu via een voorbeeldovereenkomst. Er worden weliswaar meer zaken beschreven maar dat is misschien helemaal geen slechte situatie. Iedereen weet nu meer dan ook waar hij aan toe is. Wellicht zijn er zelfstandigen die eigenlijk toch in dienstbetrekking waren. Deze groep zal of de werkzaamheden en/of werkomstandigheden moeten aanpassen.

Betekent dit nu meer werk voor tussenpersonen en advieskantoren?

Deze wetgeving heeft denk ik weinig tot geen invloed op de mogelijkheden die tussenpersonen en adviseurs hebben in de advisering hieromtrent. Het beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking is echter wel gemakkelijker geworden voor derden. Om hier goed over te kunnen adviseren is echter ook kennis nodig van jurisprudentie.

Daarnaast heb ik ook al eerder geschreven dat je nu eigenlijk een gratis advies kan inwinnen bij de Belastingdienst. Een overeenkomst kan je zo van belastingdienst krijgen en deze kan je aanpassen naar de situatie van de opdracht. Leg je deze voor aan de Belastingdienst dan zal deze een oordeel vellen en adviseren als er iets aangepast moet worden. Let wel, de Belastingdienst kijkt alleen naar het feit of er sprake is van een arbeidsrelatie. De Belastingdienst kijkt niet of de overeenkomst goed in elkaar zit. Dus hier is het wel verstandig goed advies in te winnen. Ook hiervoor zijn de overeenkomsten op de site van de Belastingdienst wel een groot hulpmiddel.

Dus kijk goed naar de voorbeeldovereenkomsten, bij twijfel over de geldigheid, raadpleeg mij of een andere adviseur van 216.nl . Twijfel je of de aanpassingen in de overeenkomst toegestaan zijn, raadpleeg mij, ons of vraag de Belastingdienst de overeenkomst te beoordelen. Ook heeft de Belastingdienst een FAQ opgesteld (https://belastingdienst-in-beeld.nl/dba-de-belangrijkste-vragen-en-antwoorden-op-een-rij/).

Dit stuk is geschreven door Renaldo Antonissen. Renaldo is werkzaam als belastingadviseur bij 216 Accountants op de MKB-Praktijk. Een generalist en realist. Vicevoorzitter OR van 216 Accountants. Getrouwd, vader van een dochter genaamd Kaira. Ook naast het werken bezig met presteren maar dan in de vorm van sporten (triathlons). Naast het sporten en werken altijd in voor een gezellig avondje borrelen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.