Auschwitz-Birkenau

ค่ายกักกันนรก

ค่ายเอาชวิตซ์ -เบียร์เคเนา ถูกใช้เป็นที่สังหารหมู่ชาวยิว ยิปซี และนักโทษอื่นๆ กว่าล้านคน ด้วยการรมแก๊สพิษ เนื่องจากความเกลียดชังชาวยิวของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เพราะชาวยิวเป็นกลุ่มคนที่ควบคุมเศรษฐกิจในขณะนั้น ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เยอรมันแพ้สงคราม ดังนั้นชาวยิวจึงกลายเป็นจำเลยทางสังคม และถูกกล่าวหาว่าทำให้เยอรมันแพ้สงคราม นอกจากนี้ยังมีชาวยิปซีที่โดนกวาดล้างด้วยเพียงเพราะว่า อดอลฺฟ ฮิตเลอร์เห็นว่าคนเหล่านี้นี้ ไม่มีผิวสีขาว ผมสีทอง และนัยน์ตาสีฟ้าแบบอารยันเหมือนตน ซึ่งเป็นสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ และ จึงทำการรวบรวมชาวยิว และชาวยิปซี จากดินแดนต่างๆที่ถูกเยอรมันยึดครอง ส่งมาฆ่าที่ค่ายกักกันแห่งนี้

ปัจจุบัน ค่ายแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของโปแลนด์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่คนรุ่นหลังถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียดชังของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

ค่ายกักกันเอาชวิทซ์-เบียร์เคเนา แบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ที่ตั้งหลักๆมี 2 แห่งคือ ค่ายเอาชวิทซ์ และค่ายเบียร์เคเนา

ค่ายเอาชวิทซ์มีข้อความติดไว้ว่า “Arbeit Macht Frei” เป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่า การทำงานจะนำไปสู่อิสระภาพ แต่จริงๆ แล้วชาวยิวกว่าล้านคนต้องเสียชีวิตที่นี่ ความตายเป็นอิสระภาพเพียงอย่างเดียวของนักโทษที่นี่ ประตูแห่งนี้สร้างโดยนักโทษชาวยิวโดยคำสั่งของนาซี จะเห็นได้ว่า ตัว B นั้นจะกลับหัว คงเป็นความตั้งใจของนักโทษที่จะสื่อความหมายว่า ประโยคนี้มันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นจริงๆ

สภาพภายในจะมีรั้วรอบขอบชิด ด้วยรั้วลวดหนามและไฟฟ้า

ค่ายเอาชวิทซ์นั้นแต่ก่อนที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายทหารมาก่อน แล้วดัดแปลงเป็นค่ายกักกันของนาซีหลังจากที่โปแลนด์ถูกยึดครองโดยเยอรมัน ดังนั้นอาคารต่างๆ จึงสร้างด้วยอิฐและมีหน้าต่าง ซึ่งต่างจากค่ายเบียร์เคเนาหรือ เอาชวิทซ์ 2 ที่สร้างขึ้นภายหลังและมีสภาพที่แย่กว่ามาก

อาคารในค่ายกักกัน ที่แต่ละหลังจะเรียกว่าบล็อก มีประมาณ 20 บล็อก

สาเหตุที่มีการสร้างค่ายกักกันขึ้นที่นี่เนื่องจากว่า Auschwitz ตั้งอยู่ใจกลางของยุโรป ทำให้สะดวกในการขนย้ายชาวยิวจากที่ต่างๆทั่วยุโรปมายังค่ายแห่งนี้

มีชาวยิว ยิปซี โปแลนด์ โซเวียต และชาติอื่นๆกว่าล้านคนที่จบชีวิตที่นี่ ซึ่งจำนวนคนที่ถูกส่งตัวมาที่ค่ายแห่งนี้มีทั้งหมด 1,300,000 คน แต่มีส่วนที่ตายจริงประมาณ 1,100,000 คน และอีก 200,000 คน ที่เหลือถูกส่งต่อไปยังค่ายอื่นๆ ซึ่ง 90% ของ 1,100,000 คนที่ตายนั้นเป็นชาวยิว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.